Eindigt een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd ook als de werkgever 2 dagen nadat de arbeidsovereenkomst van rechtswege zou zijn geeindigd wordt opgezegd ?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Casus

Een werkgever sluit een overeenkomst op 2 januari 2021 voor een periode van  11 maanden. De overeenkomst eindigt aldus conform de arbeidsovereenkomst op  1 december 2021. Op 2  december 2022 komt de werknemer gewoon ook werken en de werkgever zegt niets tegen de werknemer. Op 3 december 2021 roept de werkgever de werknemer in haar kantoor en geeft aan dat zij de overeenkomst beeindigd op die dag. De werknemer  stuurt meteen een schrijven waarin zij de nietigheid inroept van het gegeven ontslag en dat zij bereid is om te komen werken.

De vraag is wordt de overeenkomst hierdoor beeindigd? Indien dat niet het geval is, is er met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

De wet voorziet in deze situatie als volgt:

Artikel 1615e lid 1 BW bepaalt dat de dienstbetrekking eindigt van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken, bij de overeenkomst of reglement, bij landsverordening of door het gebruik is aangegeven. Maw de werkgever kan tot en met 1 december 2022 de arbeidsovereenkomst beeindigen zonder dat zij een opzegtermijn in acht dient te nemen, tenzij er in de overeenkomst anders is bepaalt doordat er bv een opzegtermijn overeen is gekomen.

Nu blijkt dat de werknemer zowel op 1 december als op 2 december 2021 is komen werken en heeft de wergever niets gezegd dat de overeenkomst zal eindigen. Voor meer informatie gelieve contact met ons op te nemen.

Artikel 1615f BW bepaalt dat indien de dienstbetrekking na het verstrijken van de tijd zoals vermeld in de voorgaande artikel (1615e lid 1) zonder tegenspraak wordt voortgezet, wordt zij geacht voor dezelfde tijd, doch telkens ten hoogste voor een jaar op de vroegere voorwaarden wederom te zijn aangegaan.

Het voornoemde betekend dat met de werknemer opnieuw een arbeidsovereenkomst is gesloten van 11 maanden en aangezien de werknemer ook zich meteen beschikbaar heeft gesteld heeft ze recht op loondoorbetaling ondanks het feit dat ze daarna niet de kans heeft gehad om te komen werken.

Mocht de werkgever de overeenkomst toch wensen te beeindigen dat dient zij ontslagvergunning aan te vragen bij Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW); Voor meer informatie gelieve contact met ons op te nemen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Blijf ook op de hoogte!

Meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief, laatste updates en nieuwste artikelen.

Vragen omtrent het artikel?

Heeft u na het lezen van het artikel vragen en/of kunnen wij u ergens mee van dienst zijn?

  • + 5999 692 61 01
  • +5999 465 24 17 / +5999 841 24 17
Open chat
Powered by